Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Dėl informacijos, paskelbtos laikraščiuose „Trakų žemė“ ir „Galvė“

2018 m. vasario 23 d. laikraščių „Trakų Žemė“ ir „Galvė“ straipsnyje „Buvusi Trakų švietimo pagalbos tarnybos direktorė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas“ buvo paskelbta informacija apie rajono merės inicijuotą tyrimą ir atliktą vertinimą.
Informuojame, kad tyrimas dėl galimo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimo buvo pradėtas buvusiai TŠPT direktorei nebedirbant projektuose, jai netaikytina drausminė nuobauda. Apie minėtą projektinę veiklą išvadas pateikė Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017-05-04 sprendimo Nr. S1-111 pavedimu atlikusi finansinį ir veiklos auditą Trakų švietimo pagalbos tarnyboje už 2016-2017 metus.
Pateikiame ištrauką iš 2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. AI-2 audito išvados „Dėl Trakų švietimo pagalbos tarnybos 2016 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir 2016-01-01—2017-06-30 laikotarpio valstybės ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo“: „<…> Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams: <…> Dviem atvejais dėl projektinės veiklos Trakų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Rasa Dikevičienė buvo sudariusi terminuotas darbo sutartis pati su savimi (vienašalis sandoris) ir viena terminuota darbo sutartis dėl jos darbo projekte veiklos buvo sudaryta su Trakų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoju, tačiau Rasos Dikevičienės priėmimas į darbą projektinėje veikloje buvo įformintas Trakų rajono švietimo pagalbos tarnybos laikinai einančio direktoriaus pareigas V. B įsakymais. Atsižvelgiant į tai, kad projektinės lėšos buvo iš tarptautinės finansinės paramos, o darbų sutarčių sudarymas dėl darbuotojų priimamų dirbti į šiuos Tarptautinius projektus aiškiai nebuvo reglamentuotas nei Lietuvos Respublikos darbo kodekse, nei Trakų švietimo pagalbos tarnybos nuostatuose – dėl projekto vadovo, o Trakų švietimo pagalbos tarnybos direktorė nebuvo gavusi iš savivaldybių institucijų rekomendacijų dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo, nors tai yra numatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje: „<…> Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai jiems pavaldiems asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, teikia rekomendacijas dėl šio įstatymo nuostatų vykdymo <…>“, o sužinojusi apie galimą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimą, darbo sutartis nutraukė 2017-04-28. Turiu pažymėti ir tai, kad pagal teiktas paraiškas tarptautinei paramai gauti, tarptautines lėšas Trakų švietimo pagalbos tarnyba gavo pagal pateiktus pateisinamuosius dokumentus, todėl žalos savivaldybės biudžetui nebuvo <…>“.“
Pažymėtina, kad panaši darbo projektuose praktika daugelį metų buvo ir kitose įstaigose: pvz., buvusios Biudžetinės įstaigos Trakų švietimo centro direktorė N.L. buvo ne kartą įdarbinta projektuose jos vadovaujamos įstaigos metodininkės D.V. įsakymais, terminuotos darbo sutartys dėl N.L. darbo projektuose sudaromos su D.V. (BĮ Trakų švietimo centras direktoriaus 2009-10-26 įsakymas Nr. P-194, 2009-10-26 įsakymas Nr. P-197, Darbo sutartis 20011-03-16 Nr. 550 ir t.t.). Šios įstaigos praktika ir vadovavosi buvusi Trakų švietimo pagalbos tarnybos direktorė, perėmusi reorganizuotos BĮ Trakų švietimo centro veiklas.
Taip pat Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitoje 2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. AA-4 „Dėl Trakų švietimo pagalbos tarnybos veiklos ir finansinio audito“ pateiktos išvados dėl Trakų švietimo pagalbos tarnybos veiklos: „<…> 1.4. Išvados ir rekomendacijos: apibendrinę audito metu surinktus įrodymus, pateikiame audito išvadą: įvertinus veiklos rezultatus pagal Trakų rajono savivaldybės 2016-2018 strateginiame veiklos plane Trakų švietimo pagalbos tarnybai nustatytus vertinimo kriterijus bei Trakų švietimo pagalbos tarnybos strateginio plano 2014–2016 metams numatytų uždavinių pasiekimo lygį, atsižvelgiant į 2016 m. Trakų rajono savivaldybėje vykdytos gyventojų apklausos dėl švietimo paslaugų kokybės rezultatus „Trakų rajono savivaldybės švietimo viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso tyrimo ataskaitoje“, paskelbtoje adresu: http://www.trakai.lt/index.php?400258596, nustatytus dalykus, darome išvadą, kad Trakų švietimo pagalbos tarnybos vadovybė užtikrino jai numatytų Tarnybos nuostatuose veiklos tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymą<…>“.

Buvusios Trakų švietimo pagalbos administracijos informacija