Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Kuria pamatus krašto ateities gerovei

KONCEPCIJA_3000 (1)

Siekiant darnaus Trakų krašto vystymosi ir išmintingo rajono teritorijų ir kitų išteklių panaudojimo, viena iš savivaldybės funkcijų – rengti strateginius planus ir kitus dokumentus, kurie lems krašto ir jame gyvenančių žmonių gerovę. Po kelių mėnesių finišuos 2012 m. vasario mėnesį Trakų rajono savivaldybėje pradėtas įgyvendinti projektas „Trakų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas“, remiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Vietoj penkių – septyni

Projektas „Trakų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Teritorijų planavimas“. Paramos sutartis pasirašyta 2012 m. vasario mėnesį. Numatyta, kad projekto įgyvendinimo pabaigtuvės – 2015 m. rugpjūtį. Bendra projekto vertė – 339 144,7 €, ES remiama dalis – 288 272,99 €.

Paraiškos teikimo metu, buvo numatyta šio projekto dėka parengti penkis teritorijų planavimo dokumentus: Rūdiškių miesto bendrąjį planą, Trakų miesto aplinkkelio specialųjį planą, Trakų miesto administracinių ribų keitimo specialųjį planą, Trakų rajono savivaldybės rekreacijos, turizmo ir poilsio kompleksų išdėstymo specialųjį planą ir Alkakalnio (vadinamo Rėkalniu) pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams, detalųjį planą.

„Sėkmingai atlikus paslaugų viešuosius pirkimus, sutaupėme lėšų, todėl kreipėmės į agentūrą ir mums leido už šias lėšas atlikti daugiau darbų, – džiaugiasi Svetlana Žilionienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vedėja. – Be minėtų planų, mums pavyko įtraukti į projekto veiklas Žemės sklypų ribų formavimo Trakų senamiestyje ir Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano tvarkymo zonų Nr. 32, Nr. 121 ir Nr. 122 kraštovaizdžio specialiųjų planų rengimo darbus“.

Rūdiškės gavo planą

Vienas iš pagrindinių Trakų rajono savivaldybės tikslų – tolygus, kompleksiškas ir darnus teritorijų planavimas. Trakų rajono savivaldybės teritorijoje yra trys miestai – Trakai, Lentvaris ir Rūdiškės. ES remiamo projekto „Trakų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ dėka, Trakų rajono savivaldybės miestas Rūdiškės turi bendrąjį miesto planą, kuris nurodo miesto teritorijos plėtros gaires ir pagrindinius teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir svarbiausias tvarkymo priemones. Bendrasis Rūdiškių miesto planas numato priemones ir apribojimus, užtikrinančius gamtos išteklių tinkamą naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę harmoniją, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių saugumą. Miesto planas numato kelius užstatytų teritorijų urbanistinei erdvinei kompozicijai tobulinti, priemones gyvenimo ir aplinkos kokybei gerinti, bendro naudojimo želdynų sistemos formavimui. 2014 m. lapkričio mėn. baigtas ir patvirtintas Rūdiškių miesto bendrasis planas palengvins gyventojų ir vietos verslininkų ateities perspektyvų kūrimą.

Rūdiškių miesto bendrojo plano rengimo darbams iš ES remto projekto lėšų buvo panaudota 60.298,89 €.

Aplinkkelis

Trakų miesto aplinkkelis yra numatytas visuose susijusiuose planavimo dokumentuose: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane; Vilniaus apskrities bendrajame plane; Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) planavimo schemoje;Trakų rajono savivaldybės bendrajame plane;Trakų miesto bendrajame plane.

Transporto srautų modeliavimas parodė, kad įrengus Trakų miesto aplinkkelį, sumažėtų bendrojo bei krovininio transporto srautai Trakų mieste, būtų išvengta spūsčių pagrindinėje miesto sankryžoje, sumažėtų avarijų tikimybė, pagerėtų aplinkosauginė situacija, pagerėtų Trakų miesto įvaizdis, Trakai taptų patrauklesni turistams, miestas taptų jaukesnis ir patogesnis vietiniams gyventojams.Trakų miesto aplinkkelis planuojamas Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijose. Aplinkkelio poreikį apsprendė prognozuojami transporto srautai, važiuosiantys naujuoju aplinkkeliu. Tuo tikslu buvo tiriami esami srautai keliuose Nr. A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė, Nr. 214 Trakai – Senieji Trakai; Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus ties būsimojo aplinkkelio sankryžomis, rajoniniame kelyje Nr. 4723 Žaizdriai-Salkininkai, srautai vietiniame kelyje (Klevų g. Žaizdriuose, Babriškių ir Svajonių g. Babriškėse), kuriais irgi važiuoja tranzitinis transportas.

Remiantis Europos Komisijos prognozėmis Lietuvai sudaryta aplinkkelio transporto srautų prognozė. Prognozuojama, kad 2030 m. magistraliniuose keliuose, priklausančiuose TEN-T tinklui (t.y. ir Trakų aplinkkelyje) eismo srautai išaugs apie 35% lyginant su 2013 m.. Šiuo specialiuoju planu siekiama nustatyti aplinkkelio trasos ir sankryžų išdėstymo prioritetus ir principus, nustatyti reikalingas rezervuojamas teritorijas.

Sudaryta transporto srautų prognozė parodė, kad tikslinga įrengti dviejų eismo juostų III kategorijos kelią. Planas buvo rengiamas Įvertinus eismo saugos ir techninius reikalavimus kelio trasai, kaip erdvinei optiškai sklandžiai linijai, horizontaliųjų kreivių parametrams, išilginiam ir skersiniam kelio profiliui, sankryžų formoms ir pan. buvo sudarytos galimos aplinkkelio trasos alternatyvos.

„Trakų miesto aplinkkelio specialusis planas jau baigtas derinti, rengiama Vyriausybės išvada, – teigia S. Žilionienė, – iš 12 svarstytų variantų pasirinktas optimaliausias, patvirtinus šį specialųjį planą, savivaldybė jau galės pirkti techninio plano rengimo paslaugą, o įgyvendins aplinkkelio tiesimo darbus Valstybinė Kelių direkcija“.

Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano rengimui panaudota 104.491,48 € iš projektui skirtų lėšų

Keisis Trakų kontūrai

Siekiant vieningos urbanistinės plėtros Trakų miesto prieigose užtikrinimo, buvo būtinas Trakų miesto administracinių ribų keitimo specialiojo plano parengimas.

„Planavimo dokumentuose buvo trūkumų,  buvo atvejų, kad tikrovėje esanti padėtis neatitiko miesto planavimo dokumentų, pavyzdžiui, pasitaikydavo atvejų, kad to paties savininko sklypas arba gyvenamojo namo pusė patekdavo į miesto ribas, o dalis – jau buvo kaime, – pastebi S.Žilionienė. – Turėjome pašalinti šias problemas, patikslinti planus. Dabar viskas patikslinta, suvienodinta pagal Gyventojų registrą. Pagal Trakų miesto administracinių ribų keitimo specialųjį planą Babriškių ir Žaizdrių kaimai patenka į Trakų miesto teritoriją. Savivaldybė jau parengė visus ribų keitimo dokumentus ir pateikė Vyriausybei“.

Trakų miesto administracinių ribų keitimo specialiojo plano rengimui skirta 24.501,85 €.

Numatytos rekreacijos vietos

2008 m. Trakų miesto gyvenamajai vietovei gavus kurortinės teritorijos statusą, tapo ypač aktualu tinkamai ir pagal galiojančius teisės aktus vystyti rekreacijos, turizmo ir poilsio kompleksus, todėl prireikė jų išdėstymo specialiojo plano. ES remiamo projekto dėka parengtas Trakų rajono savivaldybės rekreacijos, turizmo ir poilsio kompleksų išdėstymo specialusis planas, kuris padės nusibrėžti galimas ateities alternatyvas verslui. „Šis specialusis planas jau parengtas. Rengiamas jis buvo tam, kad verslininkai, planuodami savo veiklą, turėtų tikslias sąlygas orientacijai kurioje savivaldybės teritorijos dalyje ką galima daryti ir ko ne, – pastebi S.Žilionienė. – Šiame plane numatytos visos dviračių trasos, paplūdimiai, pėsčiųjų takai ir pan. Visi poilsiui ir laisvalaikiui svarbūs objektai. Viskas buvo derinama su seniūnais, bendruomenėmis, visuomene, buvo daug diskusijų ir daug svarstymų“.

Šiai veiklai buvo skirta 42.052,83 € suma.

Arakalnio gaivinimui

ES remiamo projekto keliu Trakų savivadybės administracija jau parengė ir patvirtino Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams, detalųjį planą.

Arakalnio teritorijos pritaikymo rekreacijai ir poilsiui specialusis planas jau yra parengtas ir patvirtintas. Pagrindinis šios veiklos tikslas – siekti Arakalnio teritorijos atgaivinimo, norint pritaikyti šį objektą rekreacijai. Pasak S.Žilionienės, turint šį planą sudaryta puiki galimybė Trakų žavesį paįvairinti dar vienu puikiu turizmo objektu. Belieka, parengus techninį planą, šiam reikalui rasti finansavimo kelią.

„Patikslintos Arakalnio paveldo vertybės, patikslintos senosios teritorijos ribos, dalis skirta pliažo sporto aikštelei, – paaiškino architektė B.Fedorovič. – Plane numatyti pėsčiųjų takai, vietos renginių metu statomiems laikiniesiems statiniams, suoliukams, teritorijos puošimui skirtoms skulptūroms ir t.t. Viena iš vizijų – įrengti apžvalgos ratą. Taip planuojama tiesiog įkvėpti gyvybės žaviam miesto kampeliui“.

Arakalnio detaliojo plano rengimui panaudota 12.656,39 €.

Sklypai daugiabučiams

Parengus Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą reikėjo parengti ir jį lydinčius dokumentus, todėl ES remiamo projekto keliu buvo nutarta parengti Žemės sklypų ribų formavimo Trakų senamiestyje specialųjį planą.

„Formuojami sovietmečiu statytų pastatų sklypai, toje miesto dalyje, kurioje praktiškai neišliko istorinių pastatų sklypų ribų, – patikslino Bronė Fedorovič, Trakų r. svivaldybės administracijos Architektūros skyriaus architektė, – tai itin svarbu norintiems pradėti daugiabučio renovaciją, nes pagal naujas Teritorijų planavimo įstatymo pataisas, jei norima ne tik apšiltinti namo fasadą, bet ir pakeisti stogo dangą, būtinai turi būti įteisintas pastato sklypas. Juk pastatas negali kabėti ore. Todėl formuojami sklypai, planuojami miesto infrastruktūros tinklai patenkantys į sklypą“.

Numatoma, kad šis planas bus baigtas jau rugpjūčio mėnesį. Šiai veiklai skirta 51.514,71 € ES remiamo projekto lėšų dalis.

Vykdant ES remiamą projektą „Trakų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ bus parengtas ir Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano tvarkymo zonų Nr. 32, Nr. 121 ir Nr. 122 kraštovaizdžio specialusis planas. „Šitose zonose detalizuojamos galimos, išskiriamos prioritetinės sritys, numatoma kur pirmenybė teikiama rekreacinei, ūkinei veiklai, namų statybai ar miško veisimui, – teigia architektė B.Fedorovič. – Šitose zonose bus reglamentuotas žemės naudojimas, visų pirma, įvertinant kraštovaizdžio formavimą šiose Trakų rajono savivaldybės teritorijose“.

Šiai veiklai numatyta 19.449,43 € projeko lėšų dalis.

Gražina Noreikienė

ES_social_logo