Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus nr. 4

Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija (toliau – VPS) priemones:


VPS priemonė NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas, (LEADER-19.2- SAVA-5)
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 92 995,00 Euriš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.trakuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje, esančioje Vytauto g. 33, Trakuose (320 kab.)
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018-08-10 d. 8.00 val. iki 2018-09-17 d. 16.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas),Trakuose darbo dienomis darbo metu. Telefonai: 8 614 53 870, 8 676 33 8957, 8 613 81 407.
Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos lapai puslapiai turi būti sunumeruoti. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.
Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama interneto svetainėse: www.trakuvvg.lt, www.trakai.lt, ir Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt, taip pat Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose darbo dienomis darbo metu. Telefonai: 8 614 53870, 8 676 338957, 8 613 81407.

Užs. Nr. 4614