Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Pramoko jaukumą kurti ir medų kopinėti

Vyksta dalyko egzaminas

Mokomes higienos igudziuPo kelių savaičių, liepos pabaigoje finišuos VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro inicijuotas projektas „Neįgaliųjų asmenų Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems – vienintelė reali galimybė projektuoti darbinę integraciją ekonominės krizės kontekste“. Pagrindinis šio projekto tikslas – didinti neįgaliųjų galimybę susirasti darbą ir stiprinti socialinę aprėptį.

Remia ES

2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo lėšomis finansuotas projektas „Neįgaliųjų asmenų Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems – vienintelė reali galimybė projektuoti darbinę integraciją ekonominės krizės kontekste“ įgyvendinamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. ES lėšomis remiamas projektas pradėtas vykdyti 2012 balandžio mėnesio pradžioje, turėjo būti baigtas šių metų pavasarį, tačiau atsakingai investuojant ES skirtas lėšas, projekto vykdytojams pavyko sutaupyti ir įvykdyti daugiau veiklų nei buvo numatyta pradžioje.

Projekto esmė – spręsti aktualiausias neįgaliųjų integracijos problemas, tarp kurių opiausios – neobjektyvus neįgaliojo savęs vertinimas visuomenėje, motyvacijos stoka aktyviai socializacijai, neįgaliųjų poreikių bei gebėjimų neatitikimas darbo rinkos reikalavimams ir tinkamos profesinės kvalifikacijos stoka.

Pagrįstas patirtimi

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras projekto tiksline grupe pasirinko neįgaliuosius, nes per dešimtį centro veiklos metų įstaiga sukaupė pakankamai teorinės (parengtos metodikos) ir praktinės veiklos patirties, kuri užtikrino kompleksinių socialinių – profesinės reabilitacijos paslaugų pasiūlą ir sudarė sąlygas neįgaliam asmeniui ugdytis, socializuotis, integruotis ir įveikti socialinę atskirtį. Projekto įgyvendinimo keliu buvo numatyta profesinės reabilitacijos paslaugas suteikti 80-čiai kraštiečių, turintiems vienokią ar kitokią negalią. Dalyvauti šio projekto veiklose buvo pakviesti neturintys darbo, sulaukę dvidešimt vienerių metų ir vyresnio amžiaus asmenys su protine, psichine, fizine ar kompleksine negalia.

Netiesioginė projekto tikslinė grupė, dalyvavusi projekte – psichologas, trys socialiniai darbuotojai,vienas socialinio darbuotojo padėjėjas, septyni profesijos mokytojai ir du asistentai.

Konsultavo ir mokė

Projekto vykdymo metu buvo įgyvendinamos šios veiklos – individualus neįgaliųjų motyvavimas įsigyti išsilavinimą bei dirbti; profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas ar naujų išugdymas; neįgaliųjų profesinis mokymas pagal profesinės reabilitacijos mokymo programas; neįgaliųjų konsultavimas įdarbinimo klausimais ir pagalba įdarbinant.

Be to, projekto dėka buvo organizuoti neįgaliųjų saviugdos seminarai, skatinantys neįgaliuosius aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime ir labiau pasitikėti savimi. Neįgaliųjų ugdymosi programą sudarė 300 valandų mokymai, skirti aktualioms neįgaliųjų integracijos temoms: „Neįgalusis ir darbo aplinka“, „Neįgalusis asmeninėje aplinkoje“, „Neįgalusis socialinėje aplinkoje“. Šių mokymų dalyviai gilinosi į darbo teisę neigaliųjų atžvilgiu, susipažino su streso įveikimo galimybėmis, sužinojo konfliktų vengimo, emocijų valdymo būdų, įvaizdžio kūrimo subtilybių ir daug kitų asmenybės tobulėjimui naudingų dalykų.

Pramoko 7 amatų

Projekto metu buvo organizuojami mokymai, kuriuose dalyviai, pagal savo interesus, sėmėsi žinių apie vytelių pynėjo, medienos apdirbėjo, gėlių komponuotojo, interjero tvarkytojo, želdynų prižiūrėtojo, tekstilės rankdarbių gamintojo ar bitininkystės darbuotojo profesiją. Susipažino su šių profesijų metodika ir specifika.

Interjero tvarkytojos mokėsi aplinkosaugos ir higienos pagrindų, susipažino su interjero apdailos medžiagomis bei tvarkymo technologija.

Medienos apdirbėjo mokymo programoje projekto dalyviai buvo supažindinti su medžiagomis, medienos ir drožybos technologijomis, įrankiais bei įrenginiais. Be to, mokėsi gaminių eskizų sudarymo ir brėžinių skaitymo pradmenų.

Želdynų prižiūrėtojai mokėsi aplinkosaugos ir agronomijos pagrindų, susipažino su želdynų komponavimo ir tvarkymo technologija.

Vytelių pynėjai sužinojo pynimo iš vytelių technologijos pagrindus ir gilinosi į šio amato kūrybines galimybes.

Tekstilės rankdarbių gamintojo amatą pasirinkę mokymų dalyviai susipažino su siuvimo, mezgimo, nėrimo pagrindais, mokėsi kurti randarbius, derinti medžiagas ir spalvas.

Pasiryžę išbandyti bitininkystės darbuotojo profesiją sėmėsi šio amato pagrindų, gilinosi į bičių priežiūros subtilybes. Sužinojo medaus ir vaško naudojimo galimybes.

Gėlių komponavimo mokymų dalyviai mokėsi augalų komponavimo pagrindų ir proginių puokščių kūrybos etiketo.

Per trejus projekto vykdymo metus buvo organizuota 10 mokymų ciklų, kurie truko vidutiniškai po pusmetį. Kiekvieną mokymų programos ciklą vainikuodavo kvalifikacijos egzaminas. Projekto dalyviai, sėkmingai baigę mokymus, gavo suteiktą kvalifikaciją liudijančius pažymėjimus. Be to, mokymų dalyviams buvo organizuojami nemokami pietūs.

Sėkminga partnerystė

Projekto iškeltų tikslų siekti padėjo sėkmingas bendradarbiavimas su Trakų bendruomene „Naujasodis“, UAB „Alsakis“, UAB „Real ranga“. Partneriai suteikė profesinių mokymų dalyviams galimybę savo įmonėse atlikti darbinę pratiką. Praktinių užsiėmimų metu projekto dalyviai mokymų metu įgytus gebėjimus išbandė realioje darbinėje aplinkoje, „matavosi“ darbo sąlygas ir, kas ne mažiau svarbu, turintys negalią projekto dalyviai galėjo bendrauti su naujais žmonėmis, jiems naujoje darbo aplinkoje.

Kas kiek

Bendra minėto projekto vertė – 390 642,09 €. Iš šių lėšų, 114 588,16 € suma skirta projekte dirbusių specialistų darbo užmokesčiui. Paslaugoms, tiksliau, mokymų dalyvių transportavimui ir maitinimui – 66 082, 43 €. Septynių mokymų programų mokymo priemonėms – 21 334, 57 €. Pastato vidaus remontui (mokymų patalpų sutvarkymui) – 86 885,43 €. Projekto viešinimui – 3 156, 86 €. Netiesioginėms administracinėms išlaidoms skirta 41 897,30 €.

Rezultatai

ES lėšomis remto projekto „Neįgaliųjų asmenų Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems – vienintelė reali galimybė projektuoti darbinę integraciją ekonominės krizės kontekste“ veiklose dalyvavo 80 žmonių su negalia iš Trakų rajono savivaldybės seniūnijų. 76 iš jų baigė profesijos mokymus ir gavo pažymėjimus. Šiuo metu jau šeši mokymų dalyviai dirba arba tęsia mokslus, dar septyni nutarė savo žinias gilinti kitose įstaigose.

Nepaisant statistinių pasiektų rodiklių, svarbiausia tai, kad turintiems įvairias negalias kraštiečiams buvo suteikta galimybė nemokamai įsigyti pageidaujamų profesinių įgūdžių. Tikėtina, kad tai sustiprins jų pasitikėjimą savimi, skatins gerinti savo gyvenimo kokybę ir jaustis visaverčiu visuomenės nariu.

Gražina Noreikienė

Dirba busimi apzeldintojai

logo kuriame ateiti