Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Saugi erdvė kokybiškesnio gyvenimo pradžiai

SAMSUNG

Netoli Trakų, Mikniškių kaime, duris atvėrė namai, kuriuose socialiai pažeisti kraštiečiai ne tik ras moralinę užuovėją, sustiprins savo socialinius įgūdžius, bet ir pramoks žvelgti į gyvenimą giedresniu žvilgsniu, skatinančiu keistis, gerinti savo ir vaikų gyvenimo kokybę ir siekti socialinės brandos. Tai prieš ketverius metus startavusio, Trakų savivaldybės administracijos inicijuoto projekto „Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro įkūrimas“ akivaizdus rezultatas.

2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo lėšomis remiamas projektas vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Bendra projekto vertė – 1.018.227,82 Eur (3.515.737,02 Lt.), 85 proc. šios sumos – iš ES struktūrinių fondų, ir 15 proc. – Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Paramos buveinė

Projekto dėka, 1,2 ha sklype, pastatytas vieno aukšto, apie 800 kvadratinių metrų ploto pastatas, kuriame įsikūrė Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras. Pastatas suprojektuotas tarsi iš dviejų dalių. Vienoje dalyje įrengti konsultaciniai darbo kabinetai ir poilsio kambarys personalui. Šios erdvės, skirtos administracinėms ir psichologinės terapijos reikmėms. Kita pastato dalis įrėmina vidinį centro kiemelį. Čia įkurdintas krizių centras ir vaikų Dienos centras, įrengtos metodinės veiklos patalpos. Šioje pastato dalyje glaudžiasi socialinių darbuotojų kabinetai, valgykla, ūkinės-techninės patalpos. Atskiros erdvės numatytos užsiėmimams, mokymams. Būtent šioje pastato dalyje, reikalui esant, glausis krizės ištiktos šeimos ar atskiri asmenys. Socialiai pažeistų kraštiečių laikinam apgyvendinimui įrengti 8 vienodi gyvenamieji kambariai, kiekvienam kambariui numatytas atskiras sanitarinis mazgas. O virtuviniais patogumais teks dalintis su artimiausiais kaimynais. Projektuojant centro patalpas, buvo numatyta, kad dviejų tokių gyvenamųjų kambarių gyventojai galės naudotis viena bendra virtuve – valgomuoju.

Kas kiek kainavo

Centro pastato statybos darbus atliko UAB „Alvora“. Visi statybos darbai jau baigti: pastatytas centro pastatas su visa apdaila, įrengti elektros tinklai, visiškai įrengtos ir sumontuotos gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, žaibosauga ir lauko apšvietimas. Centro pastato statybai ir techniniam įrengimui iš bendros projektui skirtos lėšų sumos buvo skirta 842.504,63 Eur.

Patalpų įrengimui ir reikalingos įrangos įsigyjimui panaudota 118.083,49 Eur, beveik pusę šios sumos teko išleisti Centrui būtinų baldų įsigijimui, tam skirta 54.600,32 Eur. Tikslinės transporto priemonės įsigijimui panaudota 22.473,93 Eur. Už šią sumą nupirktas naujas septynvietis RENAULT markės automobilis, kuriuo bus vežiojami vaikų Dienos centro lankytojai. Automobilis pravers teikiant ir kitas centro paslaugas.

Projekto keliu kuriant Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centrą, buvo pasirūpinta tinkamu jo įrengimu, užtikrinančiu. Centrui nupirkta 16 kompiuterių, 6 spausdintuvai ir daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, šios technikos įsigijimui skirta 11.146,22 Eur, dar 7 .211,54 Eur panaudota programinės įrangos įsigijimui. 22.651,48 Eur skirta kitai tinkamą Centro funkcionavimą užtikrinančiai įrangai.

Paslaugų pirkimui panaudota 39.123,54 Eur iš bendros projektui skirtos sumos. Įgyvendinant projektą, projektavimo paslaugos kainavo 31.177,59 Eur. Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos – 7.945,95 Eur.

Dalis (18.516,16 Eur ) projektui skirtų lėšų atiteko projekto administravimui ir vykdymui.

Darbo užmokesčiui projektą administruojantiems asmenims panaudota 1.027,28 Eur. Projekto administravimo paslaugų pirkimas kainavo 16.040,78 Eur. Viešinimas – 1.448,10 Eur.

Verta pažymėti, kad vykdant projekto veiklas, pavyko sutaupyti 41. 097, 19 Eur sumą. Projekto vadovės, Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausios specialistės Ramunės Zarembienės teigimu, šias lėšas numatyta panaudoti rangos darbų išlaidoms padengti.

Pliusai

„Šis projektas labai reikšmingas mūsų kraštui, nes iki šiol Trakų rajono savivaldybėje nebuvo įstaigos, teikiančios nestacionarias socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms, jose augantiems vaikams, nepilnametėms motinoms bei socialiai pažeidžiamiems suaugusiems asmenims, – teigia Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Danutė Zalieckienė. – Apie 1 proc. visų Trakų rajono gyventojų sudaro socialinės rizikos suaugusieji asmenys: nepilnametės motinos, smurtą patyrę suaugusieji asmenys. Šiai asmenų grupei reikalingos laikino apnakvindinimo paslaugos, krizių centrai, kuriuose būtų tinkamos sąlygos sustiprėti psichologiškai, išmokti socialinių įgūdžių. Šiame centre organizuojamas socialinis darbas su visoje savivaldybėje esančiomis socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis bei jose augančiais vaikais. Socialinės rizikos šeimas būtina mokyti atsakomybės, ugdyti socialinius įgūdžius, padėti įveikti psichologines krizes, teikti psichosocialinę pagalbą. Išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprų emocinį sukrėtimą ar moralinį, emocinė ar seksualinė smurtą bus suteikta laikino apgyvendinimo paslauga, kad šeimos nariai ir ypač vaikai turėtų saugią, jų sveikatai grėsmės nekeliančią, nakvynės vietą. Be to, bus teikiamos profesionalios psichologinės ir psichoterapinės konsultacijos, vyks metodinės konsultacijos, seminarai“.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras – kol kas vienintelė įstaiga rajone, teikianti nestacionarias paslaugas socialinę riziką patyrusioms grupėms. Tikėtina, kad teikiant profesionalias kompleksines paslaugas šioms socialinėms tikslinėms grupėms, sumažės socialinės rizikos šeimų skaičius, smurto atvejų šeimose, tokiu būdu pagerės Trakų rajono savivaldybės gyventojų socialinė aplinka.

Įsteigtame centre veiks vaikų Dienos centras. Mokiniai po pamokų atvyks į centrą projekto lėšomis įsigytu automobiliu, todėl jų tėvai turės palankesnes galimybes derinti profesinę karjerą ir šeimą.

Vaikų užimtumas, sumažėjęs socialinės rizikos šeimų, asmenų skaičius bei socialinės rizikos prevencija prisidės ir prie rajono ekonominės padėties gerėjimo. Įvairioms socialinėms išmokoms sutaupytas savivaldybės lėšas galima bus skirti kitoms svarbioms rajono savivaldybės problemoms spręsti.

„Projekte buvo numatyta, kad Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centre bus įsteigta 15 naujų etatų, tačiau poreikis išaugo. Tokiu būdu projektas prisidės prie nedarbo mažinimo ir rajono gyventojų užimtumo didinimo, – teigia R.Zarembienė. – Centre paslaugų gavėjams sukurtos 38 vietos, iš jų: 26 vietos vaikams Dienos centre ir 12 vietų asmenims apgyvendinimo krizių atvejais paslaugoms teikti“.

Jau veikia

2014 m. rugpjūčio 21 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo įsteigta socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras. Minėtu sprendimu Taryba patvirtino ir įstaigos nuostatus, Centro steigimo dokumentai įregistruoti Juridinių asmenų registre. Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro pastatas 2014 m. gruodžio pradžioje statybos užbaigimo komisijos pripažintas tinkamu naudoti ir 2014 m. gruodžio 23 d. įregistruotas VĮ Registrų centre. Šių metų vasario mėnesį centras pradėjo savo veiklą ir jau sulaukė lankytojų.

Centro paslaugomis gali naudotis Trakų rajono gyventojai: socialinės rizikos šeimos; vaikus globojančios ir įvaikinusios šeimos; socialinių įgūdžių stokojančios šeimos; kitos šeimos, turinčios socialinių problemų ir kurioms reikalinga pagalba; socialinės rizikos šeimų vaikai; socialinės rizikos vaikai; socialiai remtinų šeimų vaikai; kitų šeimų, kurioms reikalinga pagalba vaikai; smurtą šeimoje patyrę asmenys su vaikais; asmenys ir jų vaikai, nukentėję nuo stichinių nelaimių; moterys, vyrai ir jų vaikai – prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukos; neturinčios gyvenamojo būsto nepilnametės ir jaunos moterys su vaikais; kiti asmenys, atsidūrę krizinėje situacijoje ir kuriems reikalinga pagalba.

Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos: socialinis darbas ir kita socialinė pagalba; pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams; socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos; užimtumo ir laisvalaikio organizavimo paslaugos; pozytivios tėvystės ugdymo paslaugos; laikino apnakvindinimo paslaugos; trumpalaikės socialinės globos paslaugos; intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos; psichosocialinės pagalbos paslaugos.

Gražina Noreikienė

1618594_592197820924586_5202131517298074424_nbaaaldai

ES_social_logo