Užsiprenumeruok „Galvę“ 2017 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,89 EUR; 3 mėn. – 7,69 EUR; 6 mėn. – 15,39 EUR; 12 mėn. – 30,77 EUR; PDF metams – 19,99 EUR. Akcija senjorams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir neįgaliesiems iki lapkričio 30 d. metinė prenumerata tik 19,99 EUR!  

Trakų rajono savivaldybės informacija

Pasveikino Angelų sargų dienos proga

Spalio 2-ąją ne tik iškilmingai, bet ir labai šiltai Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje buvo paminėta Policijos – Angelų sargų diena. Šia proga mišias aukojo Trakų parapijos klebonas dekanas Jonas Varaneckas, pasakęs labai jautrų pamokslą.

Angelų sargų dienos proga iškilmių dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje

Rajono policijos komisariato pareigūnus su švente nuoširdžiai pasveikino rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, Trakų ir Lentvario seniūnai Kęstutis Vilkauskas, Vytas Rukšėnas, Seimo narys Jonas Liesys, Trakų bendruomenės „Santalka“ pirmininkė Nijolė Dočkuvienė.
Policijos pareigūnams šventės proga žodį tarė Trakų rajono policijos komisariato viršininką pavaduojanti Laima Špetienė.
Bazilikoje skambėjo romantiška akordeono muzika, vyravo šventinė nuotaika.

Trakų rajono savivaldybės informacija

 

Savivaldybė perka vieno ir dviejų kambarių butus

Trakų rajono savivaldybė administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo ar nuomos teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, skelbiamų derybų būdu perka pilnai įrengtus butus, kurie bus skirti socialiniams būstams įrengti.
Perkamų butų vieta: Lentvaris ir/ar Naujasis Lentvaris, Trakų rajono savivaldybė.
Perkamų butų kiekis: šeši vieno kambario butai (šešios pirkimo dalys) ir aštuoni dviejų kambarių butai (aštuonios pirkimo dalys).
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. spalio 27 d. 10 val.
Pirkimo dokumentai. Dokumentus galima rasti žemiau pateiktoje nuorodoje arba gauti atvykus į Trakų rajono savivaldybės administraciją, Vytauto g. 33, Trakai, 104 kab.
Pasiūlymo pateikimas. Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką ir siūlomo parduoti buto techninės būklės aprašymo formą, pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, buto energetinio efektyvumo sertifikato kopiją. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Paraiškos su priedais užklijuotuose vokuose turi būti pateiktos Trakų rajono savivaldybės administracijai adresu Vytauto g. 33, Trakai, 104 kab. iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2017 m. spalio 27 d. 10 val. Ant voko turi būti užrašyta „1 kambario butų pirkimai“ arba „2 kambarių butų pirkimai“, nurodyta, kurioje pirkimo dalyje dalyvaujama.
Pasiūlymų vertinimas. Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.
Informacija teikiama tel.: (8 528) 58 308 arba (8 528) 58 320.
Išsamesnė informacija – svetainėje www.trakai.lt, skiltyje BUTŲ PIRKIMAS.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

 

Pakartotinių 2017 m. Trakų seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafikas

 

Dėl paramos privačių namų savininkams

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, siekdama prisidėti prie Miestų nuotekų direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimo, iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos skirs 1 mln. Eur privačių namų prijungimui prie geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios nuotekų surinkimo infrastruktūros.
Vienai savivaldybei bus skiriama ne didesnė kaip 100 000 Eur dotacija, savivaldybė prie darbų finansavimo prisidės 30 proc. įgyvendinamo projekto išlaidų sumos.
Vidutinė skiriamų lėšų suma vienam būstui gali siekti ne daugiau kaip 1000 eurų. Pirmumo teisė paraimai gauti suteikiama asmenims, gaunantiems piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.
Paraiškų rengimo kriterijus rasite Aplinkos ministerijos 2017-09-21 rašte Nr. (9-1)-D8-6426, kuris publikuojamas www.trakai.lt, Naujienų skiltyje, rašinyje „Dėl paramos privačių namų savininkams“.
Paraiškas galima teikti iki 2017 m. lapkričio 1 d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

 

Didžiųjų gabaritų atliekų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Lentvaryje – gyventojų paslaugoms

Artėjant padangų keitimo bumui ar remontuojant būstus gyventojams kyla klausimas, kur dėti senas nenaudojamas automobilių padangas, statybines atliekas ar senus baldus.
Trakų rajone veikia viena didžiųjų gabaritų atliekų aikštelė Lentvaryje, Trakų g. 1A, tad susidėvėjusias ar nenaudojamas padangas (4vnt. per 1 metų laikotarpį) galima NEMOKAMAI atiduoti į aikštelę arba palikti naujų padangų pardavėjams. Šioje aikštelėje taip pat iš gyventojų NEMOKAMAI priimamos statybinės ir buityje susidarančios kitos didelių gabaritų atliekos (baldai, buitinė technika ir kt.).
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Trakų g. 1B, Lentvaryje, iš gyventojų priima NEMOKAMAI namų ūkiuose susidarančias žaliąsias atliekas:
• želdynų karpymo ir sodo atliekas, nukritusius medžių lapus, nupjautą žolę, gėles, piktžoles,
• vaisių, daržovių atliekas,
• medžio žievę, pjuvenas, drožles, skiedras,
• smulkias medžių, krūmų genėjimo šakas.
Žaliosiose atliekose neturi būti primaišyta: plastikinių ir sintetinių pakuočių, laikraščių, žurnalų, gyvūninės kilmės atliekų (mėsos, žuvies, kaulų, riebalų, pieno produktų), gyvūnų išmatų, pavojingų atliekų (tepalų, užterštos pakuotės), mišrių atliekų. Vienas Trakų r. gyventojas per 1 metų laikotarpį gali priduoti NEMOKAMAI 1 m3 žaliųjų atliekų.
Aikštelių darbo laikas
II ir IV nuo 10 iki 19 val.
III ir V nuo 8 iki 17 val.
VI nuo 9 iki 15.30 val.
Aikštelių tel. pasiteiravimui
8 687 29596,

Parengė Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė
INUTĖ NEVEROVSKIENĖ

***

Mieli Mokytojai,

Būti šviesos spinduliu kitiems, pačiam
skleisti šilumą – didžiausia laimė,
kurią gali pasiekti žmogus.

Sveikindami Tarptautinės mokytojų dienos proga, nuoširdžiai Jums linkime šios stebuklingos šviesos, kūrybiškumo, išminties, kantrybės.
Tegul Jūsų darbai skleidžiasi naujais
atradimais, svajonėmis, viltimis ir sėkmėmis.

Būkite stiprūs ir laimingi, dovanodami
pažinimo šviesą.

Trakų rajono savivaldybės komanda

***

Rajono gyventojų dėmesiui!

2017 m. birželio 1 d., panaikinus lengvatinį 9 procentų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifą šilumos energijai, įsigaliojo Lietuvos Respublikos piniginės socia-linės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-373. Minėtais pakeitimais, siekiant sumažinti būsto šildymo išlaidų finansinę naštą socialiai pažeidžiamiems asmenims ir užtikrinti socialinę paramą tiems, kuriems labiausia jos reikia, nustatyta, kad nepasiturintiems gyventojams šildymo sezono metu kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. (prieš tai buvo 20 proc.) skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų dydžio bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio. Dėl šios priežasties, esant PVM 21 proc., turėtų padidėti gavėjų skaičius, ypač dirbančiųjų asmenų dalis, kurie galimai įgis teisę į būsto šildymų išlaidų kompensaciją. 2017 m. birželio 1 d., panaikinus lengvatinį 9 procentų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifą šilumos energijai, įsigaliojo Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-373. Minėtais pakeitimais, siekiant sumažinti būsto šildymo išlaidų finansinę naštą socialiai pažeidžiamiems asmenims ir užtikrinti socialinę paramą tiems, kuriems labiausia jos reikia, nustatyta, kad nepasiturintiems gyventojams šildymo sezono metu kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. (prieš tai buvo 20 proc.) skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų dydžio bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio. Dėl šios priežasties, esant PVM 21 proc., turėtų padidėti gavėjų skaičius, ypač dirbančiųjų asmenų dalis, kurie galimai įgis teisę į būsto šildymų išlaidų kompensaciją.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija), siekdama užtikrinti sklandų piniginės socialinės paramos teikimą savivaldybėse ir paleng-vinti piniginės socialinės paramos (būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, socialinės pašalpos) gavimą: 1) supaprastinta Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti forma, kuri perkelta į elektroninę erdvę. Prašymo-paraiškos formą minėtai paramai gauti galima užpildyti bei pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas) elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt. Prašymą-paraišką gauti piniginę socialinę paramą pateikusio asmens pridedamos dokumentų kopijos (skaitmeninės kopijos) laikytinos patvirtintomis;2) įdiegti mokomieji video filmai (video instrukcijos) su įgarsinimu ir titrais, kaip prisijungti prie sistemos SPIS ir užpildyti bei pateikti Prašymus-paraiškas piniginei socialinei paramai gauti (www.spis.lt/Titulinis/VideoInstrukcijos); 3) sukurtos būsto šildymo išlaidų kompensacijos ir socialinės pašalpos skaičiuoklės, kuriomis naudojantis asmuo gali sužinoti, ar ši parama jam priklauso bei preliminarų jos dydį (www.spis.lt/Skaiciuokles); 4) sukurta ir ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt lengvai pasiekiama reklaminė juosta (baneris), kuri nukreipia gyventojus į Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainę www.spis.lt; 5) sukurta skrajutė (infografikas) informacijai dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos ir socialinės pašalpos kreipimosi platinti;6) rugsėjo–spalio mėnesiais (prieš prasidedant šildymo sezonui) bus vykdoma viešinimo kampanija, pristatant pasikeitusią būsto šildymo išlaidų kompensavimo tvarką bei ministerijos įgyvendintas naujas priemones, palengvinančias piniginės socialinės paramos gavimą (dalyvavimas televizijos laidose, spaudos konferencija, informaciniai straipsniai spaudoje ir pan.). Primename, kad elektroniniu būdu gauti prašymai registruojami ir tvarkomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka, remiantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis. Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti užpildyta neteisingai ir dėl šios priežasties savivaldybės administracija ją atmeta,  pranešime bus nurodyta, kokių duomenų, dokumentų, informacijos ar pan. trūksta.Siekiant palengvinti socialinės pašalpos, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų gavimą, prašome, gyventojus kreiptis į savo seniūnijos specialistą socialinam darbui dirbantį seniūnijoje.Tikime, kad bus konstruktyvus bendradarbiavimas ir kad gyventojų bei specialistų bendrų pastangų dėka bus užtikrinta, kad piniginė socialinė parama pasiektų tuos žmones, kuriems jos labiausiai reikia. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. (8 528) 55 635/ 55 709,  el. paštu soc.parama@trakai.lt.

Parengta pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Trakų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus  informaciją

Parengė SIGITA NEMEIKAITĖ, Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė

Užs. Nr. 4315