Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Ar bus skiriama lėšų tautinių mažumų mokyklose vaikus mokyti lietuvių kalbos?

Tautinių mažumų mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programą, jau nuo ateinančio rugsėjo planuojama skirti ne mažiau kaip 5 valandas per savaitę ugdymui lietuvių kalba. Priešmokykliniame ugdyme, kuriame iki šiol buvo 4 val. per savaitę ugdymui lietuvių kalbai, papildomai pridedama 1 valanda. Tokiam Švietimo įstatymo ir kitų teisės dokumentų pakeitimui pritarė Vyriausybė. Įstatymo projektas dar bus teikiamas Seimui.

Kiek tai kainuos, kol kas neskaičiuoja
Klausiame Trakų rajono Švietimo skyriaus vedėjos Dalios Dzigienės, kaip vertina planuojamus pokyčius?
Įvairūs mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad jaunesnio amžiaus vaikams kalbos mokymasis yra natūralus procesas. Ankstyvojoje vaikystėje vaikai sparčiai mokosi iš juos supančios aplinkos, bendraudami lavina savo kalbinius įgūdžius. Svarbiausia, kad ugdymas(is) vyktų po truputį, nuosekliai ir kuo natūraliau: žaidžiant, tiriant aplinką.
Kiek Trakų rajone yra tokių ugdymo įstaigų, kurias paliestų ši naujovė?
Ši naujovė būtų pradėta Trakų rajono 1 lopšelyje-darželyje, 1 pagrindinėje mokykloje ir 4 gimnazijose. Šiose švietimo įstaigose vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos ir mokymas tautinės mažumos kalba.
Ar tam reikės papildomų pajėgumų ir lėšų? Kiek?
Jei numatytos papildomos valandos per savaitę, tai bus numatytos ir lėšos, kurios bus skiriamos savivaldybėms pagal vaikų skaičių 2019 m. rugsėjo 1 d.

Bus priversti ieškoti pedagogų
Trakų gimnazijoje esančiose priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse ir iki šiol vykdavo lietuvių kalbos valandėlės. Gimnazijos vadovas Marian Kuzborski pasakoja, kad jas vedė grupėse dirbančios pedagogės. „Planuojamus pokyčius vertiname teigiamai. Norime, kad grupėse dirbtų specialistai, tad privalėsime ieškoti lietuvių kalbos specialisto, galinčio dirbti ikimokyklinio ugdymo sistemoje“, – sako gimnazijos vadovas. Jis taip pat viliasi, kad diegiant naujoves atsiras ir papildomų lėšų, kurių prireiks.

Ugdymas lietuvių kalba prasidėtų nuo 3 metų
Švietimo ir mokslo ministerijos parengtas projektas stiprina lietuvių kalbos mokymą tautinių mažumų mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. Taip pat siekiama, kad vaikai, kuriems lietuvių

kalba nėra gimtoji, kuo anksčiau pradėtų mokytis valstybinės kalbos. Ugdymas lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklų ikimokyklinukams prasidėtų nuo 3 metų.
Šiuo metu lietuvių kalba galima vykdyti dalį ikimokyklinio ugdymo programos, jeigu tėvai to pageidauja. Bet praktika patvirtina, kad neskiriant konkrečių valandų ir tam reikalingų finansų, ugdymas lietuvių kalba nevyksta, nors tėvai to pageidautų. Skirti konkrečias valandas lietuvių kalbai nuolat pageidauja tėvai, vedantys vaikus į tautinių mažumų mokyklas, tačiau šių mokyklų steigėjai ne visada į tai atsižvelgia, dažnai tam neturi finansinių galimybių.
Daugiau savaitinių valandų, skirtų ugdymui lietuvių kalba turės ir priešmokyklinukai. Dabar Švietimo įstatyme numatyta, kad lietuvių kalbai turi būti skiriamos ne mažiau kaip 4 valandos per savaitę. Atsižvelgiant į tai, kad pradiniame ugdyme savaitinių valandų, skirtų lietuvių kalbos bendrajai programai įgyvendinti, tautinių mažumų mokyklose, lyginant su mokyklomis, kuriose ugdymas vykdomas lietuvių kalba, yra mažiau, tokiu būdu norima gerinti ir vienodinti sąlygas visiems mokytis valstybinės kalbos.
Švietimo ir mokslo ministerija, parengusi teisės aktų pakeitimo projektus, nustatys pedagogų, kurie galėtų mokyti lietuvių kalba ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kvalifikacinius reikalavimus, parengs kvalifikacines programas ir metodines priemones, pedagogams bus organizuoti mokymai. Tautinių mažumų mokyklų pedagogams bus padedama pasirengti ankstyvojo amžiaus vaikų dvikalbiam ugdymui.
Tautinių mažumų mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse galėtų dirbti vienas pedagogas, gerai mokantis abi kalbas, arba du pedagogai, su vaikais bendraujantys skirtingomis kalbomis.
Lėšų poreikis numatytiems pakeitimams įgyvendinti 2019 metų 4 mėnesiams sudarytų 213,1 tūkst. Eur, o 2020 metams – 639,4 tūkst. Eur. Šias lėšas planuojama skirti iš bendrų Švietimo ir mokslo ministerijai 2019–2020 m. numatomų asignavimų.
Tautinių mažumų mokyklose pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdoma daugiau nei 7 tūkst. vaikų, priešmokyklinio ugdymo grupes lanko daugiau nei 2 tūkst. vaikų.

VILTĖ RAMOŠKAITĖ