- Galvė - https://www.galve.lt -

Socialinės paramos dalybos Trakų rajone pagal tikslines grupes

[1]

Kaip skelbia Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius savo metiniame pranešime, Trakų rajono gyventojams 2018 metais skirta ir išmokėta 7184,6 tūkst. Eur įvairių socialinių išmokų, iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 5517,7 tūkst. Eur (76,8 proc.); specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui iš valstybės biudžeto lėšų – 366,2 tūkst. Eur (5,1 proc.);  savivaldybės biudžeto lėšos – 1300,7 tūkst. Eur (8,1 proc.).

Pašalpų, išmokų ir kompensacijų mokėjimo atvejais

Socialinių išmokų garantijas ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, o šalies savivaldybėms pavedama užtikrinti šių pašalpų, išmokų ir kompensacijų perskirstymą tarp labiausiai to reikalaujančių socialinių grupių. Siekiant mažinti socialinę atskirtį, organizuojama piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, atsižvelgiant į pajamas ir turtą, skiriamos ir mokamos socialinės pašalpos, kompensacijos už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei būsto šildymui įsigytą kietą kurą. Ši piniginė parama teikiama, jei bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo dirba arba nedirba dėl objektyvių priežasčių (augina vaikus, yra neįgalūs, senatvės pensininkai, slaugo šeimos narius ir pan.). Savivaldybės nustatyta tvarka, ši piniginė socialinė parama teikiama taip pat išimties atvejais. Piniginės socialinės paramos gavėjai pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai.

Piniginės socialinės paramos finansavimas pagal šaltinius 2018 metais

2018 m. Trakų rajono savivaldybėje buvo išskirti pagrindiniai paramos segmentai pagal socialinės rizikos grupes. Socialines pašalpas gavo 1441 rajono gyventojai. Lyginant su 2017 m., 10 proc. gyventojų mažiau. Tam buvo skirta 796,5 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto. Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam bei geriamajam vandeniui kompensacijas ir kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą gavo 2356 gyventojai, tam skirta 462,1 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto. Išmokos vaikams nuo 2018 m. skiriamos ir mokamos visiems vaikams po 30,02 eurų, gimus kūdikiui, vaikams iki 18 metų ir vyresniems, privalomosios tarnybos karių vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams, nėščioms moterims, negaunančioms motinystės išmokos, gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Išmokas vaikams ir kitas išmokas iš valstybės biudžeto gavo 6543 rajono gyventojai. Tam buvo skirta 2804,2 tūkst. Eur.

[2]

Kiti paramos atvejai

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius savo metinėje ataskaitoje išskiria ir kitokius socialinių išmokų atvejus. Parama mirties atveju skiriama mirusį asmenį laidojusiam asmeniui. Laidojimo pašalpas gavo 510 asmenų, jiems išmokėta 170,4 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui. Šalpos išmokos ir tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos neįgaliems vaikams, suaugusiems neįgaliems asmenims ar senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, neturintiems teisės gauti išmokų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, asmenims, kuriems nustatyti specialieji poreikiai. Taip pat mokamos šalpos kompensacijos asmenims, slaugiusiems neįgalų vaiką ar kitą šeimos narį bei motinoms, išauginusioms 5 ir daugiau vaikų. Šalpos išmokas ir tikslines kompensacijas gavo 1536 rajono gyventojai. Tam iš valstybės biudžeto buvo skirta 2713,5 tūkst. Eur. Mažas pajamas turintiems bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, skiriama socialinė parama mokiniams – piniginė išmoka mokykliniams reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje ar ikimokyklinėje įstaigoje. Mokinio reikmenimis buvo aprūpinti 658 mokiniai. Tam panaudota 37,5 tūkst. Eur. Nemokamą maitinimą mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigoje gavo 755 mokiniai. Tam buvo skirta 155,8 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui. Vienkartinė socialinė parama Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka rajono gyventojams, patekusiems į sunkią materialinę padėtį dėl skurdo, bedarbystės, ligos, nukentėjus nuo stichinių nelaimių ar kitais atvejais, teikiama vienkartinė piniginė socialinė parama. Vienkartinę socialinę piniginę paramą iš savivaldybės biudžeto gavo 160 rajono gyventojų, tam skirta 44,6 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto.

„Galvės“ inf.

Mediakatalogas.lt nuotr.