- Galvė - https://www.galve.lt -

„Su Lietuva širdy“ sąskrydyje – mažėja tremtinių gretos

DSC_1364 [1]

Buvęs tremtinys lentvariškis A. Dauda su dainininkėmis lentvarietėmis Ariogaloje

Iš visos Lietuvos buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, pasipriešinimo kovų dalyviai, patriotai, šauliai bei savanoriai rugpjūčio 6-ąją tradiciškai rinkosi į Ariogalą, į jau 26 metus skaičiuojančią tremtinių šventę „Su Lietuva širdy“, kurią inicijavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, buvę Lietuvos tremtiniai bei kitos institucijos.
Nuo Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios, tarsi gyvoji upė buvusių tremtinių, leidosi žemyn link Maironio apdainuoto Dubysos slėnio. Lydimi Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos karių, karinio pučiamųjų orkestro ir tautiniais drabužiais pasipuošusių merginų, vaikinų, patys šventės dalyviai nešė savo rajonų lenteles su užrašais iš kur esą ar lagerių vietas, kuriose kalėjo. Ši eisena priminė lyg prieš 75 metus prieškaryje ir pokaryje buvo varomi lietuviai į Sibiro rezistencijos vietas, pro savo gimtinių smūtkelius, koplytstulpius.
Iškilmingai skambant himnams buvo iškeltos valstybinės Lietuvos, Latvijos, Estijos vėliavos ir uždegtas šventinis aukuras, kuris bėgikų buvo atneštas iš Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio.

Tremtinių eisenoje link Dubysos slėnio eina trakiečiai ir elektrėniečiai [2]

Tremtinių eisenoje link Dubysos slėnio eina trakiečiai ir elektrėniečiai

Dubysos slėnyje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurias aukojo J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas ir arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Susikaupimo metu tylos minute buvo pagerbti Sibiro lageriuose amžiams likę mūsų kraštiečiai. Taip pat giesmių valandoje buvo atliktos tremtinių, partizaniškos, Tėvynės ilgesio dainos.
Sveikinimo kalboje šventės dalyvius sveikino ir kalbėjo LR Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. O LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas sakė: „Pirmaisiais Sovietų okupacijos mėnesiais ir pokaryje, mūsų tauta neteko trečdalio gyventojų – buvo priverstinai represuoti, vyko gyventojų genocidas. Šiuo metu mūsų tauta patiria daug netekčių dėl savo noru į užsienį išvykstančių laimės ieškoti, gyventojų. Būtent dėl to patiriame daug žalos Lietuvai“.
Sąskrydžio metu buvo priimtos net dvi svarbios rezoliucijos, apribojančios Lietuvos jaunimą išvykti į kitas šalis bei tarptautiniu mastu uždrausti šalia Lietuvos statyti Astravo atominę elektrinę. Sąskrydžio dalyviai pritarė.
Koncertinės programos metu pabendravome su dai-nininkais: E. Kučinsku, R. Šilinsku, jaunimo šokių ansamb-
liu iš Vilniaus r. – „Vaiva“. Norintieji galėjo susitikti su partizanais, pabuvoti jų bunkeriuose, susipažinti su partizanų spauda, apranga, ginkluote. Daugelis pabendravo su „Misija Sibiras 2016“ dalyviais, pažiūrėjo jų foto ekspoziciją, parsivežtą iš Igarkos.
Šiame sąskrydyje dalyvavo ir grupė Trakų krašto buvusių tremtinių, politinių kalinių, bet, deja, iš Trakų atvyko tik du – Stanislovas Baltrūnas ir Alfonsas Raila. Nevyko nei LPKTS Trakų skyriaus vadovai, nei Šaulių sąjungos nariai, nors autobuse vietos būtų tikrai užtekę. Malonu paminėti iš Lentvario vykusius vyrus, moteris – buvusius tremtinius. Moterys giedojo Jungtiniame Lietuvos tremtinių chore Šv. Mišių metu, koncerte, net kelionės į Ariogalą metu.
Nors teko dalyvauti šiame sąskrydyje daug metų, tačiau atsiranda tendencija, keisti programos scenarijų, pritrau-
kiant daugiau jaunimo, skatinant patriotiškumo ugdymą, meilę savam kraštui, Tėvynei. Juk tada, stalininio genocido metu, kentėjo visa Lietuva… Taigi norėtųsi, kad ši graži, tradicinio sąskrydžio šventė išliktų ne tik istorijoje, bet ir ateinančioms kartoms, kaip gyvas, realus renginys.

VYTAUTAS ŽEMAITIS